Wie melden zich aan voor het GO-team?

Op zondag 20 oktober deelde Hariët Tarpeh haar verlangen om als gemeente samen te strijden in gebed en deed een oproep om je op te geven voor het GO-team (GebedsOndersteund Team). Dit team wil het ‘samen bidden in de gemeente’ gaan faciliteren en komt daarmee bijvoorbeeld tegemoet aan de wens van gemeenteleden om samen voor de bijeenkomst te bidden en na te denken over andere gezamenlijke gebedsmomenten.
Gebed is op de kringen al een thema, maar wat zou het mooi zijn als we gemeentebreed meer voor elkaar – en voor de mensen die we buiten Traject24 ontmoeten – zouden kunnen bidden. Vooral omdat we in gezamenlijk gebed God ontmoeten (Matteüs 18:19-20) en reactie van God mogen verwachten (Matteüs 7)!
Voor iets meer achtergrond en motivatie kun je Hariëts beamerpresentatie hier terugkijken: GO-team-powerpoint20okt
Voor info of opgave kun je een e-mail sturen naar Hariët: onvoorwaardelijkgeliefd@gmail.com.

 

Bestuursverslagen

De verslagen van de bestuursvergaderingen van Traject24 worden hier in beknopte vorm geplaatst – als pdf-bestand. Als je ‘erop klikt’, opent het pdf-bestand zich.

Heb je er vragen over, schiet dan een van onze bestuursleden aan.

Meest recente verslagen op een rij

• Bestuursverslag van 7 oktober 2019: T24-Bestuur-2019-10-07(Beknopt)

• Bestuursverslag van 9 september 2019: T24-Bestuur-2019-09-09(Beknopt)

• Bestuursverslag van 1 juli 2019: T24-Bestuur-2019-07-01(Beknopt)

• Bestuursverslag van 27 mei 2019: T24-Bestuur-2019-05-27(Beknopt)

• Bestuursverslag van 6 mei 2019: T24-Bestuur-2019-05-06(Beknopt)

• Bestuursverslag van 1 april 2019: T24-Bestuur-2019-04-01(Beknopt)

• Bestuursverslag van 4 maart 2019: T24-Bestuur-2019-03-04(Beknopt)

• Bestuursverslag van 4 februari 2019: T24-Bestuur-2019-02-04(Beknopt)

• Bestuursverslag van 7 januari 2019: T24-Bestuur-2019-01-07(Beknopt)

Vacatures in bestuur

De komende maanden wijzigt er nogal wat in de bestuurssamenstelling van Traject24. Met verschillende mensen wordt gesproken over deelname in het bestuur. Ben je geïnteresseerd in een van de vacatures (secretaris, diaken, kerkrentmeester) schiet dan een van de bestuursleden aan. Hiernaast wat meer informatie.

 

Secretaris-taak binnen bestuur Traject24:

Roel Vermaas wil zijn secretaris-taak graag na de zomer van 2019 beëindigen… Maar wat houdt die taak in?

Als secretaris ben je het ’adres’ van de wijgemeente. Dat betekent dat post en e-mail bij je binnenkomt; dat kan zijn van andere wijkgemeentes, van de Algemene Kerkenraad (AK), van het kerkelijk bureau of vanuit de classis.
Verder neem je deel aan verschillende overleg-structuren:
– je maakt deel uit van het Traject24 Bestuur (wijkkerkenraad)
– je maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur (DB) hiervan
De stukken voor de bestuursvergadering moeten worden verspreid (e-mail); het betreft Agenda en eventuele bijlage, Verslag van de vergadering e.d.
De Agenda wordt voorbereid door het DB; en de precieze formulering doet de secretaris samen met de voorzitter.
Het Bestuursverslag kan door elk ’willekeurig’ lid van het bestuur worden gemaakt (hoeft niet per se door de secretaris te worden gedaan) en wordt dan door de secretaris via de e-mail verspreid.
Verder wordt een ’archief’ bijgehouden van de officiële stukken.
Eigenlijk is wat hierboven wordt genoemd de kerntaak van de secretaris (m/v).
Het vraagt met name om accuraat-zijn. Je moet ook wel handig zijn met computer, e-mail e.d.
Er liggen in het verlengde van het secretaris-zijn ook wel lijnen naar de samenkomsten op zondag, PR-achtige dingen e.d. Maar deze worden veelal door anderen ingevuld.
Een inschatting van hoeveel tijd je eraan kwijt bent:
1x per maand een avond Dagelijks Bestuur
1x per maand een avond Bestuursvergadering
Als je daarnaast 1 avond per week, of 1 dagdeel per week reserveert voor de andere werkzaamheden, dan lijkt dat reëel.
Het is een taak waarbij je de hele gemeente op een praktische manier kunt dienen. En uiteraard werk je nauw samen met de voorzitter en de andere bestuursleden.

Meer weten? Mail of bel even met Roel: revermaas@kpnplanet.nl of 0343-517768.

Vacature kerkrentmeester (per september 2019)

Henk Nap wil zijn taak als Kerkrentmeester na de zomer van 2019 beëindigen… Dit houdt die taak in:

Als kerkrentmeester ben je (mede)verantwoordelijk voor het beheer van het geld van de kerk. Dat wil zeggen dat je meepraat over gebouwen-onderhoud, instandhouding van onze gemeente (predikanten en ander betaald personeel) en de fondsen die nodig zijn voor de kerkdiensten. Je maakt deel uit van het College van Kerkrentmeesters (CvK) van de Protestantse Gemeente Driebergen, waaraan ook leden van de andere wijkgemeentes deelnemen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van Traject24 en voor het opstellen van begrotingen en controleren van uitgaven.

In het College van Kerkrentmeesters, dat maandelijks vergadert, hebben de leden allemaal nog een aanvullende taak; naast voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er ook mensen specifiek verantwoordelijk voor de actie Kerkbalans of voor gebouwenbeheer. Daarnaast zijn er diverse losse projecten die door individuele kerkrentmeesters opgepakt worden, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen of het invullen van het automatiseringsbeleid.

Een heel pallet aan taken en taakjes dus, die met het hele team opgepakt worden. Het is een afwisselende functie waarbij je te maken krijgt met geld, mensen en gebouwen. En er is natuurlijk ook sprake van een lange termijn visie met een financiële vertaalslag van het kerk-zijn in de toekomst en van het werven van fondsen om dit mogelijk te maken.

Meer informatie bij Henk Nap (henknap@tele2.nl of 06-17161969) of bij Jan van Gestel (jjvangestel@hetnet.nl of 0343-514919).

Al wat langer zijn we op zoek naar een diaken voor Traject24

De invulling hiervan kan in nauw overleg met een betrokken kandidaat worden besproken.

De nieuwe diaken…
…regelt als diaken (samen met anderen uit onze kring) een aantal zaken voor/binnen Traject24, zoals
– signaleren waar noden zijn en oplossingen zoeken
– collectes tijdens de zondagse bijeenkomst
– avondmaal: begeleiding en inkopen
…heeft als ambtsdrager een bestuurlijke verantwoordelijkheid binnen het bestuur van Traject24
…maakt deel uit van het College van Diakenen, vertegenwoordigt daar Traject24 en neemt via dit college eventuele PGD-taken op zich, passend bij zijn/haar eigen kwaliteiten

Dit alles onder het diaconale motto: helpen waar geen helper is.

Ons gebed is, dat God mensen roept om met de hun geschonken gaven zich in te zetten voor de opbouw van de gemeente. Daarom vragen we van ieder gemeentelid om biddend te overwegen, welke taken en verantwoordelijkheden hij/zij op zich kan nemen.