Bestuursverslagen

De verslagen van de bestuursvergaderingen van Traject24 worden hier in beknopte vorm geplaatst – als pdf-bestand. Als je ‘erop klikt’, opent het pdf-bestand zich.

Heb je er vragen over, schiet dan een van onze bestuursleden aan.

Meest recente verslagen op een rij

• Bestuursverslag van 1 juli 2019: T24-Bestuur-2019-07-01(Beknopt)

• Bestuursverslag van 27 mei 2019: T24-Bestuur-2019-05-27(Beknopt)

• Bestuursverslag van 6 mei 2019: T24-Bestuur-2019-05-06(Beknopt)

• Bestuursverslag van 1 april 2019: T24-Bestuur-2019-04-01(Beknopt)

• Bestuursverslag van 4 maart 2019: T24-Bestuur-2019-03-04(Beknopt)

• Bestuursverslag van 4 februari 2019: T24-Bestuur-2019-02-04(Beknopt)

• Bestuursverslag van 7 januari 2019: T24-Bestuur-2019-01-07(Beknopt)

Vacatures in bestuur

De komende maanden wijzigt er nogal wat in de bestuurssamenstelling van Traject24. Met verschillende mensen wordt gesproken over deelname in het bestuur. Ben je geïnteresseerd in een van de vacatures (secretaris, diaken, kerkrentmeester) schiet dan een van de bestuursleden aan. Hiernaast wat meer informatie.

 

Secretaris-taak binnen bestuur Traject24:

Roel Vermaas wil zijn secretaris-taak graag na de zomer van 2019 beëindigen… Maar wat houdt die taak in?

Als secretaris ben je het ’adres’ van de wijgemeente. Dat betekent dat post en e-mail bij je binnenkomt; dat kan zijn van andere wijkgemeentes, van de Algemene Kerkenraad (AK), van het kerkelijk bureau of vanuit de classis.
Verder neem je deel aan verschillende overleg-structuren:
– je maakt deel uit van het Traject24 Bestuur (wijkkerkenraad)
– je maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur (DB) hiervan
De stukken voor de bestuursvergadering moeten worden verspreid (e-mail); het betreft Agenda en eventuele bijlage, Verslag van de vergadering e.d.
De Agenda wordt voorbereid door het DB; en de precieze formulering doet de secretaris samen met de voorzitter.
Het Bestuursverslag kan door elk ’willekeurig’ lid van het bestuur worden gemaakt (hoeft niet per se door de secretaris te worden gedaan) en wordt dan door de secretaris via de e-mail verspreid.
Verder wordt een ’archief’ bijgehouden van de officiële stukken.
Eigenlijk is wat hierboven wordt genoemd de kerntaak van de secretaris (m/v).
Het vraagt met name om accuraat-zijn. Je moet ook wel handig zijn met computer, e-mail e.d.
Er liggen in het verlengde van het secretaris-zijn ook wel lijnen naar de samenkomsten op zondag, PR-achtige dingen e.d. Maar deze worden veelal door anderen ingevuld.
Een inschatting van hoeveel tijd je eraan kwijt bent:
1x per maand een avond Dagelijks Bestuur
1x per maand een avond Bestuursvergadering
Als je daarnaast 1 avond per week, of 1 dagdeel per week reserveert voor de andere werkzaamheden, dan lijkt dat reëel.
Het is een taak waarbij je de hele gemeente op een praktische manier kunt dienen. En uiteraard werk je nauw samen met de voorzitter en de andere bestuursleden.

Meer weten? Mail of bel even met Roel: revermaas@kpnplanet.nl of 0343-517768.

Vacature kerkrentmeester (per september 2019)

Henk Nap wil zijn taak als Kerkrentmeester na de zomer van 2019 beëindigen… Dit houdt die taak in:

Als kerkrentmeester ben je (mede)verantwoordelijk voor het beheer van het geld van de kerk. Dat wil zeggen dat je meepraat over gebouwen-onderhoud, instandhouding van onze gemeente (predikanten en ander betaald personeel) en de fondsen die nodig zijn voor de kerkdiensten. Je maakt deel uit van het College van Kerkrentmeesters (CvK) van de Protestantse Gemeente Driebergen, waaraan ook leden van de andere wijkgemeentes deelnemen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van Traject24 en voor het opstellen van begrotingen en controleren van uitgaven.

In het College van Kerkrentmeesters, dat maandelijks vergadert, hebben de leden allemaal nog een aanvullende taak; naast voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er ook mensen specifiek verantwoordelijk voor de actie Kerkbalans of voor gebouwenbeheer. Daarnaast zijn er diverse losse projecten die door individuele kerkrentmeesters opgepakt worden, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen of het invullen van het automatiseringsbeleid.

Een heel pallet aan taken en taakjes dus, die met het hele team opgepakt worden. Het is een afwisselende functie waarbij je te maken krijgt met geld, mensen en gebouwen. En er is natuurlijk ook sprake van een lange termijn visie met een financiële vertaalslag van het kerk-zijn in de toekomst en van het werven van fondsen om dit mogelijk te maken.

Meer informatie bij Henk Nap (henknap@tele2.nl of 06-17161969) of bij Jan van Gestel (jjvangestel@hetnet.nl of 0343-514919).

Al wat langer zijn we op zoek naar een diaken voor Traject24

De invulling hiervan kan in nauw overleg met een betrokken kandidaat worden besproken.

De nieuwe diaken…
…regelt als diaken (samen met anderen uit onze kring) een aantal zaken voor/binnen Traject24, zoals
– signaleren waar noden zijn en oplossingen zoeken
– collectes tijdens de zondagse bijeenkomst
– avondmaal: begeleiding en inkopen
…heeft als ambtsdrager een bestuurlijke verantwoordelijkheid binnen het bestuur van Traject24
…maakt deel uit van het College van Diakenen, vertegenwoordigt daar Traject24 en neemt via dit college eventuele PGD-taken op zich, passend bij zijn/haar eigen kwaliteiten

Dit alles onder het diaconale motto: helpen waar geen helper is.

Ons gebed is, dat God mensen roept om met de hun geschonken gaven zich in te zetten voor de opbouw van de gemeente. Daarom vragen we van ieder gemeentelid om biddend te overwegen, welke taken en verantwoordelijkheden hij/zij op zich kan nemen.

Bouwen aan een Beter Bestaan

ZWO-project: Wij ondersteunen onze ’Kerk in Actie’ partners in Ethiopië die boeren en nomaden helpen, daar waar maandenlang extreme droogte is, zodat ze niet steeds de honger hoeven te ontvluchten. Maar ook in Bangladesh waar men vaak last heeft van een teveel aan water; met name vanaf september 2018 steunen we het werk in Bangladesh.

Hiernaast uitgebreide informatie, met regelmatig een update.

 

Bericht 14 november
Over de collecte van 18 november
Zondag 18 november collecteren we weer voor het ZWO project: ’Bouwen aan een beter bestaan: Bangladesh’. Bangladesh is één van de meest dichtstbevolkte landen ter wereld. Klimaatveranderingen treffen het land hard. 20% van de kostbare landbouwgrond gaat verloren bij een stijging van de zeespiegel. Het klimaat kent veel langere perioden van droogte dan voorheen. Daarbij bedreigen perioden met extreme regenval de voedselvoorziening. CCDB (Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh) ontwikkelde een plan voor milieuvriendelijker koken. Daarbij wordt het verstookte hout op meer wijzen benut. Een ingenieus kooktoestel gebruikt een minimum aan zuurstof en zet het hout voor 50% om in Biochar (lijkt op houtskool). Door organische mest aan de Biochar toe te voegen, wordt het gebruikt voor bodemverrijking. De Biochar neemt gemakkelijk voedingsstoffen voor planten op. En Biochar houdt water langer vast, wat een groot voordeel is in perioden van droogte. Het voordeel voor gebruikers van de zogenaamde ‘Akha’ is dat binnenshuis minder rookontwikkeling is. Kortom; beter voor de gezondheid! De 38-jarige Krishna Rani over de nieuwe oven: “Ik zie nu al een verbetering in de productie van groente!”. Onze steun is onontbeerlijk voor dit werk.

Bericht 12 november 2018

Wij collecteren weer voor het ZWO Project “Bouwen aan een Beter Bestaan” en wel voor Bangladesh. In dit dichtbevolkt land, in ’s werelds grootste rivierdelta, werkt Kerk in Actie al jaren samen met hun partners om hulp te bieden. Zij geven niet alleen noodhulp, maar bereiden de bevolking ook voor om de gevolgen van nieuwe rampen beter op te kunnen vangen, mensen en gemeenschappen weerbaar te maken. Hoe leef je zo veilig mogelijk in dit waterrijke land? Dankzij het waarschuwingssysteem en cycloonbestendige schuilplaatsen kunnen mensen op tijd wegvluchten. Partnerorganisatie CODEC traint de bewoners al jaren in klimaatbestendige landbouw. Zij verlenen directe noodhulp, vooral aan gezinnen van alleenstaande vrouwen. Zij kregen geld om voedsel te kopen, maar ook nieuw landbouwgereedschap en zaden van gewassen die tegen zout water kunnen om hun bestaan weer op te bouwen. Sakina Begum (35) was een van hen. Haar man overleed aan kanker. Hij was visser. Sinds zijn dood vist Sakina zelf om haar drie kinderen te onderhouden. Door orkaan Roanu verloren zij niet alleen hun huis, kippen, kleren en pannen, maar ook de vissersboot en netten. Zij overleefden de ramp gelukkig, maar hun bron van inkomsten, de boot, was weg. CODEC hielp Sakina om deze ramp te boven te komen. Een klein voorbeeld: voor € 23 kan een gezin zaden en landbouwgereedschap kopen; voor € 902 krijgen boeren en boerinnen specifieke landbouwtraining; een rampenoefening kost € 1.170.

We hebben al de prachtige stand van € 10.415 bereikt, mede dankzij een legaat van € 1.745. En wij gaan door!

Bericht 29 augustus 2018:

ZWO Project ‘Bouwen aan een Beter Bestaan”.

Wat hebben mensen nodig na een ramp om hun bestaan weer op te bouwen, om veilig en zeker in hun dorpen te wonen, om een toekomst te hebben voor de gemeenschap en vooral voor de kinderen?

In Ethiopië zagen we het afgelopen jaar wat extreme droogte betekent voor gemeenschappen en gezinnen. Deze zomer hebben we zelf een heel klein beetje kunnen meebeleven wat er gebeurt als er niet genoeg regen valt – vergeelde akkers, verlies aan oogsten, lage waterstanden, verstikking van vissen, enz.

Het komende jaar gaan we kijken naar Bangladesh, één van de dichtstbevolkte landen ter wereld, een land dat ligt in ’s werelds grootste rivierdelta. Een land van extreme overstromingen.

De afgelopen zondag (26 augustus) is in de gezamenlijke dienst in de Grote Kerk al de Kerk in Actie folder Bangladesh uitgedeeld en ook in het laatste Kerknieuws hebtben we al kunnen lezen over het verschuiven van onze aandacht van het droge Ethiopië naar het vaak veel te natte Bangladesh. Ook hier gaat het over weerbaarheid van mensen en gemeenschappen, over het opbouwen van een beter bestaan.

Op 2 september zullen in de diensten nog informatie-folders over Bangladesh uitgedeeld worden. En op zondag 9 september is de eerste collecte voor Bangladesh.

Samen hebben we al € 7.743,- bij elkaar gebracht. Wij hopen dit in het komende jaar te verhogen (misschien wel verdubbelen?) via collectes en acties zoals de ZWO-maaltijd (25 januari 2019). Giften zijn ook welkom: NL47RABO038.52.53.818 t.n.v. Gezamenlijke Diaconie Driebergen o.v.v. ZWO Project Beter Bestaan.

 

Onderstaand bericht is van 22 mei 2018:

Wij ondersteunen onze Kerk in Actie partners in Ethiopië die boeren en nomaden helpen, daar waar maandenlang extreme droogte is, zodat ze niet steeds de honger hoeven te ontvluchten.

In het Liben Chukala district in Oromiya (een gebied anderhalf keer Nederland) leven de meeste mensen van veeteelt en landbouw. De meesten trekken rond met vee. Meer dan de helft van de inwoners is jonger dan 18 jaar.

De berg Chukala (bijna 3.000 meter hoog) verdeelt het gebied in tweeën. De loefzijde (waar de wind komt) krijgt voldoende regen in de zomer. De lijzijde is veel droger en de bevolking daar kan maar heel weinig voedsel (voor vijf maanden) verbouwen, omdat de bodem onvruchtbaar is en men weinig technologie gebruikt. Het werktempo ligt laag en mensen zijn niet gewend iets achter de hand te houden voor tijden van nood. Ze verdienen wat geld door hout en houtskool te verkopen en zichzelf te verhuren als dagloner. Doordat zoveel hout wordt gekapt om mee te bouwen, op te koken en voor de verkoop, zijn er steeds meer overstromingen in het regenseizoen en spoelt de vruchtbare toplaag vaak weg. Zo blijft de afhankelijkheid van subsidies en voedselhulp.

Aan de mensen die aan de droge lijzijde van de berg leven wordt nu geleerd beter in hun eigen levensonderhoud te voorzien. In verschillende districten worden comités opgericht om die cirkel te doorbreken. Er is een biogasinstallatie als demonstratiemodel geplaatst en 30 boeren leerden hoe ze die kunnen gebruiken. Daarnaast is er een boomkwekerij opgericht. Zeventig jongeren leerden bomen te verzorgen en te planten en gaan nu samen vijf kwekerijen oprichten. Zij zorgen, samen met de overheid, dat er geen vee meer graast en dat er nieuwe aanplant komt. Het trainen van 25 mensen om ontbossing tegen te gaan kost 200 euro.
Meer info: www.kerkinactie.nl/projecten/acute-hongersnood-tegengaan-in-ethiopie

Actie Kerkbalans 2019

Op zondag 20 januari gaf Roel Vermaas in de bijeenkomst een korte motivatie in de aanloop naar de Actie Kerkbalans 2019.
Hij deed dat aan de hand van 3 punten
1. De bijbel; de zegen van het geven
2. De kosten van ons als Traject24
3. Hoeveel ga je geven?

1. Bijbelse – de zegen van het geven
2 Korintiërs 9:6-10: Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Zo staat er geschreven: ‘Gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.’ God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt.

2. De kosten van ons als Traject24
Globaal: € 35.000
Voor parttime-predikant, gebruik kerkruimtes, koffie/thee, sprekersvergoedingen enz.

3. Hoeveel ga je geven?
Traject24 telt ca 140 leden; 60 eenheden (100 à 110 volwassenen en 30 à 40 kinderen/jongeren).
Met elkaar € 35.000 opbrengen… Dat kan bijvoorbeeld als volgt:

10 x € 240 (€ 20 per maand) = €   2.400
10 x € 360 (€ 30 per maand) = €   3.600
20 x € 600 (€ 50 per maand) = € 12.000
10 x € 240 (€ 70 per maand) = €   8.400
10 x € 240 (€ 80 per maand) = €   9.600

 

Bij de Actie Kerkbalans van vorig jaar verscheen al eerder een artikeltje van Roels hand; het is nog steeds van toepassing:

Geven in bijbels perspectief

Aan de ene kant is de Actie Kerkbalans gewoon een kwestie van de inkomsten afstemmen op de verwachte uitgaven. En daarvoor worden de nodige cijfers geproduceerd. Maar zo’n financiële actie heeft ook een andere zijde, namelijk die van het gemotiveerd geven aan zoiets goeds als de kerk, christelijk werk.

Op heel wat plaatsen in de bijbel gaat het over geven. Ook Jezus heeft er herhaaldelijk over gesproken. En sommige gelijkenissen of uitspraken van Jezus hebben er indirect mee te maken. Geven aan de kerk is bijvoorbeeld ook investeren in een goede zaak. En de meesten van ons kennen wel de gelijkenis van de zaaier, waarbij het erom gaat dat Gods Woord in goede aarde wordt gezaaid en vrucht draagt. En Paulus die zegt: ”Iemand die weinig zaait, zal ook weinig oogsten. Iemand die veel zaait, zal ook veel oogsten” (2 Korintiërs 9:6).

Een vriend van mij die het onderwerp ‘Geven’ in de bijbel diepgaand heeft bestudeerd, kwam tot de stelling: ’Geef je niet, dan leef je niet.’ De essentie is dat God een gevende God is. Hij geeft ons leven, hij geeft bestaan. Johannes 3:16 – zo’n heel bekend bijbelvers – spreekt erover dat God ons zijn Zoon gegeven heeft; Jezus is gegeven voor ons. Dat karakter van God mogen wij weerspiegelen, zo mogen ook wij gevers zijn.

2 Korintiërs 9 is nog zo’n pakkend gedeelte met uitspraken als: ”Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.”

In 2 Korintiërs 8 wordt uitgebreid verteld over collectes en planmatig geven. Heel typerend is dit citaat (verzen 10-13): ”U hebt al een jaar geleden uw goede bedoelingen getoond door met de collecte een begin te maken. Rond deze nu met dezelfde inzet af als waarmee u begonnen bent, dan blijft het niet bij goede bedoelingen. Dus geef naar vermogen. Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt. Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn.”

En dan nog iets over tienden geven. De meningen hierover zijn verschillend. De oorsprong in de bijbel ligt hierin dat in het beloofde land Kanaän elke stam zijn eigen stuk land kreeg om van te leven. Maar de Levieten en priesters niet, zij moesten dienst doen in de tempel en daarom moesten de andere stammen 10% bijdragen voor deze groep ‘geestelijke werkers’ en het werk in de tempel. In Maleachi 3 wordt hierover gesproken, maar dan in negatieve zin: het volk was gestopt met het geven van tienden. Een slechte zaak. En dan lezen we in de verzen 10-12 die uitdagende woorden van God (een opdracht met een belofte): ”Jullie moeten het heel anders doen. Breng maar eens een tiende deel van jullie oogst naar de tempel, zodat de priesters weer te eten hebben. Dan zullen jullie zien dat ik jullie beloon! Dan zal ik weer water uit de hemel laten stromen. Ik zal jullie weer een grote oogst geven. Ik zal de sprinkhanen wegjagen, zodat ze de oogst niet kunnen opeten. En er zullen weer druiven groeien op het land. Dan zullen alle volken zien hoe gelukkig jullie zijn. Want dan wonen jullie in een heerlijk land.”

Ik hoop van harte dat jullie bij het invullen van de Kerkbalans-toezegging zullen ervaren dat God de blijmoedige gever liefheeft.

Hans Eschbach overleden

Op 26 maart is Hans Eschbach overleden. Twee citaten uit het overlijdensbericht:
– ”Een fantastisch leven gehad. Een heerlijk evangelie verkondigd: Jezus Christus geeft kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst!”
– ”Nieuwsgierig als altijd: ’Hoe zal het zijn…?’ is hij op reis gegaan naar het huis van de Vader…’
Zo’n 20 tot 25 Traject24-leden bezochten de dank- en afscheidsdienst maandag in Amersfoort. Het was een indrukwekkende bijeenkomst, waarin – hoe kan het anders – God en Jezus centraal stonden.
Hieronder een uitgebreid ’in memoriam’ – en dan met name over de tijd van Hans bij Traject24:

Over de bijdrage van Hans Eschbach aan Traject24…

Na zijn emeritaat heeft Hans Eschbach vanaf januari 2014 een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de nieuwe wijkgemeente Traject24. Traject24 is een nieuwe wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Driebergen met als signatuur protestants evangelisch. Na een experimentele fase van 2010 tot en met 2013 waarin onder de naam Project 2010 twee keer per maand na de 10-uur dienst een alternatieve dienst werd georganiseerd met een laagdrempelig karakter voor mensen die zich niet meer herkenden in een klassiek protestantse kerkdienst. In 2013 ontstond het verlangen om wekelijks diensten te gaan organiseren. Er is lang en breed met de wijkkerkenraad over is gesproken en onderzocht is of er een mogelijkheid bestond om als 1 wijkgemeente 2 soorten diensten met een geheel verschillend karakter te organiseren per zondag. Uiteindelijk heeft de wijkkerkenraad besloten dit model niet te kunnen omarmen. Zij heeft toen de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Driebergen (PGD) verzocht om de verantwoordelijkheid op zich te nemen. Deze heeft toen besloten dat met ingang van 1 januari 2014 Traject24 een eigen entiteit binnen de Protestantse Gemeente Driebergen mocht worden.

In deze nieuwe situatie mochten we pastorale ondersteuning vragen voor één dag per week. Wie zou dat kunnen en willen worden? Zoals God ons toen op verschillende punten op een bijzondere manier heeft geleid, gebeurde dit ook hiermee. In een droom van een van de initiatiefnemers werd de naam Hans ­Eschbach genoemd. Er is toen een afspraak met Hans gemaakt en de situatie is aan Hans voorgelegd. Hij was net weer beschikbaar omdat hij een taak elders had afgerond en Hans heeft onze uitnodiging toen geaccepteerd.

Bijzonder! We zochten iemand voor 1 dag per week. En we kregen een predikant met zeer veel ervaring, een hart voor de PKN maar ook voor de evange­lische beweging. De initiatiefnemer tot het ontstaan van het Evangelische Werk­verband binnen de PKN en uitvinder van de Groei groepen. Een bekendheid in kerkelijk Nederland en daarbuiten.

Binnen de Protestantse Gemeente Driebergen gaf het Traject24 een gerespecteerd en gezaghebbend gesprekspartner voor de andere twee wijk­gemeentes en het team van pastores. Ook binnen Traject24 kregen we een ervaren en gezaghebbend adviseur en begeleider, die ons uitdaagde om stappen in geloof te zetten, die samenbindend optrad en die ons steeds de weg van de dienstbaarheid wees en ons niet te gedragen als Calimero ten opzichte van de andere onderdelen van de PGD. Hij zag overal kansen. Hij richtte ons op God en dat we Traject24 gerust aan Hem konden overlaten als er weer een lange vergadering van het bestuur was geweest. Toen de functie van voorzitter vacant kwam, was Hans bereid die taak op zich te nemen. Was Traject24 gestart als een Kerkenraadscommissie onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad, per 1 september 2017 werd Traject24 een volwaardige wijkgemeente van de PGD na goedkeuring van de classis Zeist. Daarmee werd een mijlpaal bereikt in het proces naar het volwassen worden van de gemeente.

Onder de begeleiding van Hans is Traject24 volwassen geworden met een heldere bestuursstructuur, hard werkend om goede muziek tijdens de diensten te hebben, te experimenteren met verschillende vormen in de bijeenkomsten en missionair bezig te zijn. Zo hebben we een keer een dienst op zondagochtend gehad op het parkeerterrein bij de kerk en het winkelcentrum met jazz band, poppenspeler en korte getuigenissen.

Hiernaast heeft Hans talloze persoonlijke gesprekken gevoerd. Hij had een gave om mensen uit te dagen een taak op zich te nemen. Ook heeft Hans pastoraal voor tal van mensen veel betekend.

In het voorjaar van 2018 kreeg Hans haast om te werken aan een opvolger voor hem. Hij zelf wist ook niet goed waar die drang vandaan kwam. Dat heeft ertoe geleid dat we zijn opvolger, Hariët Tarpeh, begin juni mochten bevestigen als onze nieuwe predikant. Op 24 juni 2018 hebben we als gemeente afscheid genomen van Hans. Enkele weken later kregen we bericht van Hans over zijn ziekte.

Hans heeft in een cruciale fase een geweldige en gezegende bijdrage gehad voor de ontwikkeling van de protestants evangelische wijkgemeente Traject24 in Driebergen. We danken God voor hem. We danken ook jou, Kea, ervoor dat Hans dit zo heeft kunnen doen. We weten Hans thuis bij zijn hemelse Vader en wensen jou en je kinderen en kleinkinderen Gods zegen en genade toe in de komende tijd.

Met vriendelijke groet, namens Traject24,
Gosse Hiemstra


Adresgegevens Kea Eschbach
Newtonpad 14, 3822 XK Amersfoort