Geven een bijbelse opdracht?

In de aanloop naar de Actie Kerkbalans 2020 schreef Roel Vermaas het naaststaande artikel.

 

Geven… een bijbelse opdracht?

De Actie Kerkbalans gaat over het in balans houden van de inkomsten en uitgaven van de kerk. Voor de verwachte uitgaven worden begrotingen gemaakt. Voor de inkomsten worden wij als gemeenteleden benaderd om alle kerkelijke plannen mogelijk te maken.
En omdat het over geld gaat – en dat gaat ieder van ons persoonlijk aan – is het nuttig om stil te staan bij wat de bijbel over geld en geven zegt.

Op heel wat plaatsen in de bijbel gaat het over geven. Ook Jezus heeft er herhaaldelijk over gesproken. En sommige gelijkenissen of uitspraken van Jezus hebben er indirect mee te maken. Geven aan de kerk is bijvoorbeeld ook investeren in een goede zaak. En de meesten van ons kennen wel de gelijkenis van de zaaier, waarbij het erom gaat dat Gods Woord in goede aarde wordt gezaaid en vrucht draagt. Paulus zegt onder meer: ”Iemand die weinig zaait, zal ook weinig oogsten. Iemand die veel zaait, zal ook veel oogsten” (2 Korintiërs 9:6).

We kennen God als een gevende God is. Hij geeft ons leven, hij geeft bestaan. Een heel bekend bijbelvers – Johannes 3:16 – spreekt erover dat God ons zijn Zoon gegeven heeft; Jezus is gegeven voor ons. Dat karakter van God mogen wij weerspiegelen en zo mogen ook wij gevers zijn.

2 Korintiërs 9 is nog zo’n pakkend gedeelte met uitspraken als: ”Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.”

En dan nog iets over tienden geven. De oorsprong in de bijbel ligt hierin dat in het beloofde land Kanaän elke stam zijn eigen stuk land kreeg om van te leven. Maar de Levieten en priesters niet, zij moesten dienst doen in de tempel en daarom moesten de andere stammen 10% bijdragen voor deze groep ‘geestelijke werkers’ en het werk in de tempel. Je zou dus kunnen stellen dat je van de tienden de predikanten betaalt.
In Maleachi 3 wordt hier ook over gesproken, maar dan in negatieve zin: het volk was gestopt met het geven van tienden. Een slechte zaak. We lezen daar (verzen 10-12) die uitdagende woorden van God: ”Jullie moeten het heel anders doen. Breng maar eens een tiende deel van jullie oogst naar de tempel, zodat de priesters weer te eten hebben. Dan zullen jullie zien dat Ik jullie beloon! Dan zal Ik weer water uit de hemel laten stromen. Ik zal jullie weer een grote oogst geven. Ik zal de sprinkhanen wegjagen, zodat ze de oogst niet kunnen opeten. En er zullen weer druiven groeien op het land. Dan zullen alle volken zien hoe gelukkig jullie zijn. Want dan wonen jullie in een heerlijk land.”

Dit zijn zomaar een aantal plekken in de bijbel waar het thema ‘geven’ aan de orde komt. Ik hoop van harte dat u bij het invullen van de Kerkbalans-toezegging die bijbelse motieven en aansporingen laat meewegen.

Roel Vermaas
(lid van de Werkgroep Kerkbalans/geldwerving)

Giftenronde 2019

ZWO is een onderdeel van de diaconie van onze Protestantse Gemeente Driebergen. De afkorting ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. We richten ons met de commissie ZWO op buitenlandse noden. In april is aan onze gemeenteleden gevraagd of zij een speciale betrokkenheid hebben bij een project of doel van een organisatie die werkzaam is ergens in de wereld op het gebied van de zending, of diaconie dan wel ontwikkelingssamenwerking. Hierop is door een aantal gemeenteleden gereageerd; wij hebben een behoorlijke lijst kunnen samenstellen waaraan een bijdrage is gegeven. In totaal hebben we dit jaar € 38.000 mogen verdelen; dit bedrag is hoger dan anders omdat er nog gelden van voorgaande jaren beschikbaar waren. Op de website hebben we een volledige lijst van ’doelen’ gepubliceerd; zie www.traject24.nl/actueel.

In april 2020 zullen wij weer een oproep plaatsen om projecten voor te stellen waarbij je je als gemeentelid persoonlijk betrokken voelt. Wij proberen zoveel mogelijk projecten te honoreren met een gift, maar de projecten moeten aan een aantal criteria voldoen, waaronder de ANBI status (zie www.pgdriebergen.nl/zwo).

Hierbij onze verantwoording:

Zulu Aid – Hillcrest Aids centre Zuid-Afrika energiebesparing door zonnepanelen
Open Doors, Noord- en Zuid Korea: Muskatlon in grensgebied
Stichting Thomas, India: nieuwe schoolbanken
Stichting HoverAid, Madagaskar : medische safaries
Kindersponsorplan, Albanië, Roemenië: scholing voor kinderen
Secteur10, Burkina Fasso, Kenia: algenkwekerij – voedingssupplement
Zending over de grenzen, Moldavië, Albanië: zaaigoedproject
Spaanse Evang. Zending, Cuba: theologisch onderwijs
Mensenkinderen, Armenië: zaaigoed € 20 p. familie, hele jaar opbrengst
Ora, wereldwijd: diverse projecten op gebied van Z, W en O
Cama zending, wereldwijd: stichten van gemeenten in onbereikbare gebieden
Wycliffe, wereldwijd: Bijbelvertalingen, bestrijding analfabetisme
Dorcas, Jemen: voedselhulp, noodhulp
Heifer, Afrika: hulp in natura, doorgeven van jong vee
The Voice Society, Pakistan: women rights
St. Jemima, Israël: House of Hope, herberg
SDOK, China: China Aid
GZB, Peru: project Nueva Esperanza
Kerk in Actie, Pakistan: mensen van Hoop, christenen in Pakistan
The Helping Hands, Zuid-Afrika : waterpompen, social projects, voetbalteam
World Servants, Equador: cacaoverwerkingscentrum
Evang. Zending Brazilië, Brazilië, Minas Gereis: jeugdwerk

In april 2020 zullen wij weer een oproep in de Nieuwsbrieven plaatsen om projecten voor te stellen waarbij u zich als gemeentelid persoonlijk betrokken voelt. Wij proberen zoveel mogelijk projecten te honoreren met een gift, maar de projecten moeten aan een aantal criteria voldoen, waaronder de ANBI status (zie www.pgdriebergen.nl/zwo).

Wie melden zich aan voor het GO-team?

Op zondag 20 oktober deelde Hariët Tarpeh haar verlangen om als gemeente samen te strijden in gebed en deed een oproep om je op te geven voor het GO-team (GebedsOndersteund Team). Dit team wil het ‘samen bidden in de gemeente’ gaan faciliteren en komt daarmee bijvoorbeeld tegemoet aan de wens van gemeenteleden om samen voor de bijeenkomst te bidden en na te denken over andere gezamenlijke gebedsmomenten.
Gebed is op de kringen al een thema, maar wat zou het mooi zijn als we gemeentebreed meer voor elkaar – en voor de mensen die we buiten Traject24 ontmoeten – zouden kunnen bidden. Vooral omdat we in gezamenlijk gebed God ontmoeten (Matteüs 18:19-20) en reactie van God mogen verwachten (Matteüs 7)!
Voor iets meer achtergrond en motivatie kun je Hariëts beamerpresentatie hier terugkijken: GO-team-powerpoint20okt
Voor info of opgave kun je een e-mail sturen naar Hariët: onvoorwaardelijkgeliefd@gmail.com.

 

Bestuursverslagen

De verslagen van de bestuursvergaderingen van Traject24 worden hier in beknopte vorm geplaatst – als pdf-bestand. Als je ‘erop klikt’, opent het pdf-bestand zich.

Heb je er vragen over, schiet dan een van onze bestuursleden aan.

Meest recente verslagen op een rij

• Bestuursverslag van 4 november 2019: T24-Bestuur-2019-11-04(Beknopt)

• Bestuursverslag van 7 oktober 2019: T24-Bestuur-2019-10-07(Beknopt)

• Bestuursverslag van 9 september 2019: T24-Bestuur-2019-09-09(Beknopt)

Vacatures in bestuur

De komende maanden wijzigt er nogal wat in de bestuurssamenstelling van Traject24. Met verschillende mensen wordt gesproken over deelname in het bestuur. Ben je geïnteresseerd in een van de vacatures (secretaris, diaken, kerkrentmeester) schiet dan een van de bestuursleden aan. Hiernaast wat meer informatie.

 

Secretaris-taak binnen bestuur Traject24:

Roel Vermaas wil zijn secretaris-taak graag na de zomer van 2019 beëindigen… Maar wat houdt die taak in?

Als secretaris ben je het ’adres’ van de wijgemeente. Dat betekent dat post en e-mail bij je binnenkomt; dat kan zijn van andere wijkgemeentes, van de Algemene Kerkenraad (AK), van het kerkelijk bureau of vanuit de classis.
Verder neem je deel aan verschillende overleg-structuren:
– je maakt deel uit van het Traject24 Bestuur (wijkkerkenraad)
– je maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur (DB) hiervan
De stukken voor de bestuursvergadering moeten worden verspreid (e-mail); het betreft Agenda en eventuele bijlage, Verslag van de vergadering e.d.
De Agenda wordt voorbereid door het DB; en de precieze formulering doet de secretaris samen met de voorzitter.
Het Bestuursverslag kan door elk ’willekeurig’ lid van het bestuur worden gemaakt (hoeft niet per se door de secretaris te worden gedaan) en wordt dan door de secretaris via de e-mail verspreid.
Verder wordt een ’archief’ bijgehouden van de officiële stukken.
Eigenlijk is wat hierboven wordt genoemd de kerntaak van de secretaris (m/v).
Het vraagt met name om accuraat-zijn. Je moet ook wel handig zijn met computer, e-mail e.d.
Er liggen in het verlengde van het secretaris-zijn ook wel lijnen naar de samenkomsten op zondag, PR-achtige dingen e.d. Maar deze worden veelal door anderen ingevuld.
Een inschatting van hoeveel tijd je eraan kwijt bent:
1x per maand een avond Dagelijks Bestuur
1x per maand een avond Bestuursvergadering
Als je daarnaast 1 avond per week, of 1 dagdeel per week reserveert voor de andere werkzaamheden, dan lijkt dat reëel.
Het is een taak waarbij je de hele gemeente op een praktische manier kunt dienen. En uiteraard werk je nauw samen met de voorzitter en de andere bestuursleden.

Meer weten? Mail of bel even met Roel: revermaas@kpnplanet.nl of 0343-517768.

Vacature kerkrentmeester (per september 2019)

Henk Nap wil zijn taak als Kerkrentmeester na de zomer van 2019 beëindigen… Dit houdt die taak in:

Als kerkrentmeester ben je (mede)verantwoordelijk voor het beheer van het geld van de kerk. Dat wil zeggen dat je meepraat over gebouwen-onderhoud, instandhouding van onze gemeente (predikanten en ander betaald personeel) en de fondsen die nodig zijn voor de kerkdiensten. Je maakt deel uit van het College van Kerkrentmeesters (CvK) van de Protestantse Gemeente Driebergen, waaraan ook leden van de andere wijkgemeentes deelnemen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van Traject24 en voor het opstellen van begrotingen en controleren van uitgaven.

In het College van Kerkrentmeesters, dat maandelijks vergadert, hebben de leden allemaal nog een aanvullende taak; naast voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er ook mensen specifiek verantwoordelijk voor de actie Kerkbalans of voor gebouwenbeheer. Daarnaast zijn er diverse losse projecten die door individuele kerkrentmeesters opgepakt worden, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen of het invullen van het automatiseringsbeleid.

Een heel pallet aan taken en taakjes dus, die met het hele team opgepakt worden. Het is een afwisselende functie waarbij je te maken krijgt met geld, mensen en gebouwen. En er is natuurlijk ook sprake van een lange termijn visie met een financiële vertaalslag van het kerk-zijn in de toekomst en van het werven van fondsen om dit mogelijk te maken.

Meer informatie bij Henk Nap (henknap@tele2.nl of 06-17161969) of bij Jan van Gestel (jjvangestel@hetnet.nl of 0343-514919).

Al wat langer zijn we op zoek naar een diaken voor Traject24

De invulling hiervan kan in nauw overleg met een betrokken kandidaat worden besproken.

De nieuwe diaken…
…regelt als diaken (samen met anderen uit onze kring) een aantal zaken voor/binnen Traject24, zoals
– signaleren waar noden zijn en oplossingen zoeken
– collectes tijdens de zondagse bijeenkomst
– avondmaal: begeleiding en inkopen
…heeft als ambtsdrager een bestuurlijke verantwoordelijkheid binnen het bestuur van Traject24
…maakt deel uit van het College van Diakenen, vertegenwoordigt daar Traject24 en neemt via dit college eventuele PGD-taken op zich, passend bij zijn/haar eigen kwaliteiten

Dit alles onder het diaconale motto: helpen waar geen helper is.

Ons gebed is, dat God mensen roept om met de hun geschonken gaven zich in te zetten voor de opbouw van de gemeente. Daarom vragen we van ieder gemeentelid om biddend te overwegen, welke taken en verantwoordelijkheden hij/zij op zich kan nemen.