Genezing

In oktober 2014 sprak David ten Voorde bij ons over Genezing. In maart 2015 zijn hierover 2 toerustingsavonden geweest, waarop David het onderwerp verder heeft behandeld en we ons er samen in hebben verdiept. Er waren zo’n 30 mensen aanwezig.

Als je de outline van Davids verhaal nog eens wil nalezen, dan kan dat via een pdf van zijn presentatie-beelden:

van de 1e avond: 2015-03-10-1eAvondGenezing

van de 2e avond: 2015-03-24-2eAvondGenezing

Korte weergave van Davids toespraak in oktober 2014:

Hieronder geven we een globale outline van zijn toespraak.

Bij zijn inleiding horen deze twee bijbelgedeelten:

Lucas 18:35-43 (vertaling BGT):
Jezus kwam in de buurt van de stad Jericho. Daar zat een blinde bedelaar langs de kant van de weg. Toen hij hoorde dat er veel mensen voorbijliepen, vroeg hij: ‘Wat is er aan de hand?’
De mensen vertelden hem dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam. De blinde man begon te roepen: ‘Jezus! Zoon van David! Heb medelijden met mij!’ De mensen zeiden: ‘Houd toch je mond!’ Maar de man begon nog veel harder te roepen: ‘Zoon van David! Heb medelijden met mij!’
Toen bleef Jezus staan en zei: ‘Breng die man hier.’ De man kwam, en Jezus vroeg: ‘Wat kan ik voor je doen?’ De blinde man antwoordde: ‘Heer, ik wil weer kunnen zien.’ Jezus zei: ‘Kijk om je heen! Je bent beter geworden dankzij je geloof.’
Meteen kon de man weer zien. Hij ging met Jezus mee, en hij dankte God. Ook alle mensen die het zagen, dankten God.

Exodus 34:5-7 (vertaling BGT):
Toen kwam de Heer in een wolk naar beneden. Hij kwam naast Mozes staan en hij zei: ‘Ik ben de Heer.’
Daarna ging de Heer voor Mozes langs. De Heer riep: ‘Ik ben de Heer! Ik ben een goede God. Ik zorg voor de mensen. Ik ben geduldig, trouw en vol liefde.
Mijn liefde voor mensen duurt duizenden generaties. Ik vergeef mensen alles wat ze verkeerd doen, ook als ze grote fouten maken. Maar ik straf mensen als ze mij ontrouw zijn. En ik straf ook hun kinderen, tot en met de vierde generatie.’

Genezing is een thema dat vaak voorkomt in bijbel. Als we over Jezus lezen dan kunnen we er niet omheen. In elk dorp, in elke stad… overal waar Hij kwam legde Hij handen op, genas Hij mensen. Blinden, doven, lammen… Hij wekte zelfs doden op. Jezus heeft meerdere begrafenissen verknald (bijvoorbeeld bij de jongeling van Naïn). Hij is Zelf opgestaan en heeft de dood overwonnen. Genezing heeft veel met Jezus, met God te maken.
Ook wereldwijd is er weer meer aandacht voor. We zijn aan het groeien, aan het leren. Ik ook… en ik wil graag delen wat ik zelf mee maak.
In hoop dat jullie gaan doen waar Jezus ons voor oproept.

Godsbeeld
Hoe we met genezing omgaan heeft veel te maken met ons godsbeeld. Geloven we dat God goed is? In de psalmen lezen we heel vaak: Gods goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Geloven we dat echt, dat God door en door goed is? Of denken we dat Hij grillig is en het er allemaal van afhangt of Hij in een goeie bui is.

Genezing is een groot en breed thema, met veel dimensies. In mijn toespraak geef ik wat dingen aan om ons geloof op te bouwen. We hebben gelezen over die blinde man, die bij de weg naar Jericho zat. Hij had zijn oren goed getraind. Hij wist dat er iets aan de hand was. Daarom zijn vraag: Waarom praten jullie zo druk? Het antwoord: Jezus uit Nazareth komt langs. Die ene opmerking zorgde ervoor dat in het hart van deze blinde man iets ging borrelen… Hij had er ongetwijfeld van gehoord. Als Jezus genas… dan ging dat gerucht rond in de plaatsen eromheen. En deze man dacht: Als dit die Jezus is, dan is misschien vandaag mijn enige kans, dat ik genezen kan worden. En dan begint zijn geloof te groeien en begint hij het woorden te geven. Hij roept: Jezus, zoon van David heb medelijden met mij. En hij begint harder te lopen. De mensen hebben er last van. Zo hoor je niet te doen. Ze snauwen hem af. Maar hij laat zich de mond niet snoeren. Hij blijft roepen. Het geroep van die blinde man heeft Jezus’ hart had geraakt: Breng hem hier. De man roept Jezus bij zijn naam: En de naam Jezus betekent verlossing, redding… Zoon van David… Het is eigenlijk een mini-geloofsbelijdenis. Ik geloof dat U de zoon van David bent, de beloofde koning die Gods Koninkrijk zal brengen.

In Exodus staat: God zegt: Ik ben barmhartig (ruchama). Ik ben een God die met liefde naar jou verlang… Een God die als een moeder aan zijn kind denkt. Zo’n God ben Ik. Van barmhartigheid, medelijden, ontferming.
Deze man noemt dit eerste woord: Gods naam, zijn karakter. Jezus stopt… Ik kan niet verder, Ik stop, zo’n God ben Ik. Dat is de reden dat Jezus de blinde man bij Zich roept. Wat wilt u dat Ik voor u doen zal… We kennen het verhaal… en hij vraagt niet: Mag ik een braille-cursus, of mag ik een blinde-geleidehond… Nee, hij vraagt: Dat ik kan zien. En Jezus geeft hem zijn zicht terug. Deze man kijkt voor het eerst in de liefdevolle ogen van Jezus… Misschien hebben ze wel eerst heerlijk gelachen met elkaar. En er bast gejuich los…

Wat is jouw godsbeeld? Zien we Hem in zijn liefde? Dat Hij met innerlijke ontferming bewogen was? Gods aard is dat Hij goed is. In zijn diepste wezen is God goed. Hij is niet boos, niet kwaad… Natuurlijk is Hij wel toornig over zonde… als ouder kun je boos zijn op je kinderen als ze zich niet goed gedragen, maar je houdt van ze. Psalm 103… zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heer…
Wat is je godsbeeld… Ik weet niet of God me wel kan genezen??
Collega’s zeggen wel eens: Ik bid niet om genezing want ik wil mensen niet teleurstellen…
Ik moet ook denken aan die verlamde man die door het dak wordt neergelaten. Daar waren allemaal mensen, ook farizeeën aanwezig. En Jezus zegt dan: Wat is gemakkelijker om te zeggen uw zonden worden genezen of om te zeggen: sta op en wandel…
Velen van ons zouden misschien ook wel zeggen: Jezus is gekomen om zonden te vergeven. Dat is goed reformatorisch. Hij is een God die veelvuldig vergeeft. Door de Here Jezus. En daar is geen twijfel over. Maar rond genezing: Ik weet niet of hij wel kan genezen? Bij de schriftgeleerden was het precies andersom: Ja, genezen… dat kon Hij wel… maar dat Jezus ook zonden kan vergeven, dat was een punt.
Misschien zeg je wel: Ik geloof dat God mijn zonden vergeeft, maar ik geloof niet in genezing… En we vragen ons af: Waarom wordt niet iedereen genezen?
Ik vind dit best een moeilijk vraagstuk; ik weet ook niet alles.
Ik wil wat puzzelstukjes geven.

Waarom geneest Hij niet altijd? Ik wil 6 punten noemen:
1. Ongeloof.
Jezus liep in Nazareth en kon vanwege het ongeloof van de mensen daar niet velen genezen.
We zijn een maatschappij waar we eerst naar dokter gaan… en in een uiterste geval denken we aan gebed. We zijn eraan gewend geraakt het zo te doen.
Maar Jezus heeft beide gegeven: dokters, en daar zijn we dankbaar voor. Maar Hij heeft ook Zichzelf gegeven. We zijn de genezingskracht van Jezus kwijtgeraakt, en dat beseffen we te weinig.

2. Zonden.
Soms zijn er zonden waardoor we ziek blijven. In Johannes 5:14 zegt Jezus tegen een man die Hij genezen heeft: Zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkome. De man bij Betesda.

3. Onvergevingsgezindheid
Een bekende zonde is onvergevingsgeznheid. In Matteus 18. Aan een dienstknecht wordt zijn schuld vergeven/kwijtgescholden. Maar hij kan de ander niet vergeven, niet zijn schuld kwijtschelden. Vergeven is niet zeggen ’Laat maar zitten’, maar zeggen: ‘Wat jij hebt gedaan is fout, maar ik leg jouw zonden op de rug van Jezus…’ Breng ze naar het kruis. Het Hebreeuwse woord voor vergeven is ’laat vallen’. Ik scheld je jouw schuld kwijt.
Waar vergeving is, zal genezing zijn. Vergeving is vaak een proces. Vergeving is een medicijn…

4. Geestelijke gebondenheid
Een vrouw… 18 jaar met een kromme rug. Jezus stuurt die geest van zwakte/ziekte weg. Hij maakt de boeien/ketenen los. Hij bevrijdt haar.

5. Dat er geen zonde is
Het kan zijn dat er geen zonden zijn. Ik woon vlakbij Elspeet op de Veluwe, waar veel zware gemeentes zijn. En daar zeggen ze vaak, als iemand in het ziekenhuis ligt: Zie je nou wel… je moet wel gezondigd hebben. Op die manier worden dingen heel verkeerd uitgelegd.
In Johannes 9 gaat het hier ook over. Heeft hij gezondigd, of zijn ouders… Nee, zegt Jezus, maar het is opdat de werken van God in hem geopenbaard worden
We mogen biddend naar Jezus gaan en bidden om openbaring…

6. Volharding
Vaak zeggen mensen:  Ik heb al 2 keer gebeden… en er gebeurde niets. Jezus gaf een gelijkenis van een onrechtvaardige rechter. En de les daar is: houd vol met bidden. Heer, Jezus: U heeft gezegd: genees de zieken. En we bidden en als er niets gebeurt, dan bidden we opnieuw en we danken.
Ik bezoek veel zieken: ik bid, ik praat, ik bid ook voor zieken. Ik vraag altijd: Mag ik bidden voor genezing. Vaak gebeurt er niks. Heb ik het verkeerd gedaan? Nee, ik heb gehoorzaamd aan Gods oproep. Ik wil God niet teleurstellen. Een van de geboden is: Geneest de zieken.
En ik heb meegemaakt dat er wel wat gebeurde. (Voorbeeld van genezen vrouw, of gedeeltelijk genezen van reuma en pijn.)
Voorbeeld ook van Eliza die op een dode jongen gaat liggen. Het lichaam van de jongen werd warm terwijl hij nog dood was; hij ging weer op hem liggen en toen kwam jongen tot leven.
Het kan gebeuren dat iemand die geneest ’warm’ wordt. Het kan, het hoeft niet…
En iedereen kan dit bidden.

Als we voor iemand bidden en die persoon wordt niet genezen. Dan mogen we niet zeggen: Je was fout, want je had niet genoeg geloof. Dat is verkeerd. Dat mogen we niet zeggen.
Bijbel zegt vaak: we moeten blijven bidden…
Vraag aan mensen of je voor ze mag bidden en vraag of je de hand op de zieke plek mag leggen.
Er is wereldwijd een revolutie aan de gang waarbij God genezing terugbrengt in het lichaam van Christus. Als we beginnen in de kerk, dan is dat een oefenplaats. En dan kan het later in de straat, op de markt gebeuren. Op een veilige manier gaan we het leren in de gemeente en dan kan God het ook gaan gebruiken buiten de kerk.
Het lijkt of in de kerk meer ongeloof is dan elders… Wij zijn bang, willen niet teleurgesteld worden enz.
Wil je het leren? We mogen samen aan de slag gaan.
Bij zonden: Maak het goed met de Here Jezus. Breng ze bij het kruis. En je zult vergeving ontvangen.
Hij wil ook je hart genezen. Als er dingen zijn in je hart… breng het bij Jezus. Breng de pijn van je hart bij Jezus.
Genezing geldt voor de hele mens. Strek je uit naar Hem. Heer, kom ons ongeloof te hulp. Mogen mijn handen, mijn mond gebruikt worden om genezing uit te spreken enz.
Samen doen wat Jezus deed op aarde.