Over zegenen

Dit is een inleiding over ’Zegenen’ die Hans Eschbach heeft gehouden in de bestuursvergadering van Traject24 op 6 november 2017. Hoewel er niet echt bestuursbesluiten over zijn genomen was de teneur wel om in onze bijeenkomsten aan het slot creatief om te gaan met het uitspreken van een zegen.

Ik zegen jou in Jezus’ naam

Ik zegen jou in Jezus’ Naam – Hij bewijst zijn trouw.
Ik zegen jou in Jezus’ Naam: Hij blijft bij jou.
(Evangelische Liedbundel 444)

Numeri 6:24-26:
Zij moeten de Israëlieten met deze woorden zegenen.
”Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.”
De belofte daarbij is: ‘Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal Ik de Israëlieten zegenen.’ (vers 27)

In de Herziene Statenvertaling is het Hebreeuws als volgt vertaald:
’De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!’
Zo moeten zij Mijn Naam op de Israëlieten leggen; en Ik zal hen zegenen.’

Zegenen = spreken ’namens God’
Denk aan 2 Korintiërs 5:20, waar Paulus zegt: ’Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen.’

Ook Jezus legt mensen de handen op en zegent hen. Denk maar aan de kinderen die Hij de handen oplegt en zegent (Marcus 10:16). Bij de hemelvaart strekt Jezus zijn handen uit over de discipelen en zegent hen. ’Terwíjl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen…’ (Lucas 24:51).

Zegen aan het einde van een bijeenkomst/dienst
Hoe zit dat nu met de zegen aan het einde van een samenkomst? Zoals in Numeri 6 de zegen wordt uitgesproken door de priester, zo is in de orde van de kerk het uitspreken van de zegen ’namens God’ altijd voorbehouden geweest aan degene die het ’ambt’ draagt van herder en leraar. Je kunt je wel afvragen of dat op gespannen voet staat met het ’priesterambt van alle gelovigen’ zoals we dat vinden in 1 Petrus 2:9.

Ik pleit ervoor om een bijeenkomst af te sluiten met de zegen: want zo mogen we de nieuwe week ingaan: met de belofte en de zegen uit Numeri 6:24-26 of de zegen uit 2 Korintiërs 13:13:
’De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.’ (NBV)

Of met een heel andere zegen, bijvoorbeeld de Dominicaanse zegenwens:
Moge God de Vader ons zegenen,
moge God de Zoon ons heel maken,
moge de Heilige Geest ons verlichten
en ons ogen geven om mee te zien
oren om mee te horen en handen om Gods werk mee te doen
voeten om mee te lopen en een mond om woorden van verlossing te preken
en moge de engel van de vrede over ons waken
en ons tenslotte leiden door Gods genade tot in het eeuwig koninkrijk.

Of de zegenbede van Sint Patrick:
De Heer zij voor je om je de juiste weg te wijzen.
De Heer zij achter je om je in de armen te sluiten, om je te beschermen tegen gevaar.
De Heer zij onder je om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen.
De Heer zij in je om je te troosten als je verdriet hebt.
De Heer zij rondom je als een beschermende muur, wanneer anderen over je heen vallen.
De Heer zij boven je om je te zegenen.
Zo zegene God jou vandaag, morgen
en tot in de eeuwigheid. Amen.

Enkele vragen om te overdenken en te bespreken:
• Welke waarde heeft de zegen aan het einde van een bijeenkomst voor jou?
• Mag elke gelovige die zegen uitspreken of moet dit toch voorbehouden blijven aan het ambt van herder en leraar?