Avondmaal

vieren in

Corona-tijd –

zondag

14 juni 2020

Zondag 14 juni avondmaalviering

Als leden van Traject24 weten we ons verbonden, doordat we samen Jezus’ hart willen leren kennen. In Lucas 22 lezen we dat Jezus ernaar verlangt met zijn volgelingen het Pascha te vieren (vers 15) en geeft Hij de opdracht dit de generaties door te blijven doen (1 Korintiërs 11:25b). Op deze manier wil Jezus ons helpen om stil te staan bij de betekenis van zijn dood speciaal voor ons. We zijn gewend gehoor te geven aan deze uitnodiging en opdracht door 4x per jaar het avondmaal te vieren.

Door de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd, is het helaas niet meer mogelijk om als gehele gemeente gelijktijdig in één ruimte brood en wijn tot ons te nemen. Toch geloven we dat we ook in deze crisistijd deze zichtbare tekenen – van Jezus’ geschenk voor ons – nodig hebben om ons te helpen ons op Jezus te (blijven) richten. Ook vandaag wil Hij tegen jou en mij zeggen: ‘Ik deed dit voor jullie, dit zijn tekenen van mijn lichaam, neem, eet, gedenk en geloof dat God de Vader je volkomen vergeving schenkt van al je zonden!’

We hebben als bestuur nagedacht over een vorm die zoveel mogelijk recht doet aan de betekenis het avondmaal: de gemeenschap met elkaar (vieren) en de gemeenschap met Christus. Tegelijkertijd willen we rekening houden met de geldende regels en het eigen karakter van Traject24. Omdat een groot deel van de gemeenteleden reeds heeft kennisgemaakt met de vriendenmaaltijd op Goede Vrijdag en dit goed is ontvangen, hebben we nagedacht over een vorm van avondmaal vieren die grote overeenkomsten vertoont met Goede Vrijdag. We zullen elkaar niet allemaal gelijktijdig treffen, maar door kort na elkaar brood en wijn tot ons te nemen (waardoor waarschijnlijk steeds enkele gemeenteleden gelijktijdig in het gebouw zullen zijn) willen we toch iets van onderlinge gemeenschap ervaren. Tegelijkertijd weten we ons vierend verbonden met de volgelingen van Jezus uit het verleden en strekken we ons uit naar het feestmaal wat in de hemel voor ons klaarstaat.

Dit betekent concreet dat het avondmaal gevierd zal worden in aansluiting op de online-samenkomst. De online-samenkomst zal in het teken staan van voorbereiding op het avondmaal. Daarna zal er in ‘t Hoge Licht gelegenheid zijn om daadwerkelijk brood en wijn in ontvangst te nemen. Onze voorganger zal brood breken en wijn vergieten, waarna je in alle rust brood en wijn tot je kunt nemen (die reeds voor je zijn klaargezet) en de gave van Jezus’ lichaam en bloed kunt gedenken. Voor gemeenteleden die vanwege gezondheidsredenen niet in staat zijn naar ‘t Hoge Licht te komen is er de mogelijkheid om het avondmaal aan huis mee te vieren.

We kunnen ons voorstellen dat deze tijdelijke verandering in het vieren van het avondmaal door jullie als ingrijpend kan worden ervaren. Daarom bestaat er ook de mogelijkheid om hierover vooraf een gesprek te hebben met één van onze bestuursleden. Als je hiervan gebruik wilt maken, stuur dan even een bericht naar de secretaris, Roel Vermaas: e-mail: traject24@gmail.com of tel. 0343-517768.

Hariët Tarpeh

Wat zegt de bijbel over Avondmaal?

Enkele gedachten:

Exodus 12:1-13. De Israëlieten bevinden zich in Egypte. Het Pascha wordt ingesteld. Er moet een gaaf lam worden geslacht. Het bloed daarvan moet aan de deurposten en de bovendorpel worden gestreken Het bloed beschermt de eerstgeborenen van de Israëlieten. Als de verderfengel het bloed ziet aan de posten, gaat hij voorbij (verzen 12, 13, 27). Het Hebreeuwse woord voor ‘pascha’ betekent ‘voorbijgaan’. De verderfengel gaat ‘voorbij en spaart’ de Israëlieten. In het Nieuwe Testament komt het  pascha-lam en het bloed van het lam weer terug. Johannes de Doper (Johannes 1:29) zegt over Jezus: “Zie, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt” (zie ook vers 36).

Jezus verbindt Zichzelf met dit Pascha. Hij viert het Pascha met zijn discipelen: Hij breekt het brood en zegt: dit is mijn lichaam. Dat wil zeggen: zo geef Ik Mijzelf voor jullie. Bij de beker zegt Hij: dit is het bloed van mijn verbond. Bloed komt vrij als er gedood en geslacht is. Dat gebeurde bij de offers in het Oude Verbond en met Jezus’ dood en opstanding is het Nieuwe Verbond van kracht geworden. Opnieuw geldt hier: Zo geef Ik Mijzelf voor jullie. Jezus zegt: “Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt” (Lucas 22:19,20). Hier stelt Jezus zelf het Avondmaal in. “Doe dit, telkens opieuw, om mij te gedenken.”

1 Petrus 1:18,19: Je bent niet vrijgekocht van je ijdele (lege, oude) manier van leven met vergankelijke dingen, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. De boodschap is: het bloed van Christus koopt je vrij, beschermt je tegen de toorn van God, het redt je van de dood. Het bloed van Christus schenkt je (eeuwig) leven (zie ook Exodus 12:13 en Johannes 6:54).

Wat is voor Traject24 de toegevoegde waarde om Avondmaal te vieren?

  1. Het gaat niet om de vorm van het Avondmaal vieren, maar om de betekenis ervan: de gemeenschap met elkaar (vieren) en de gemeenschap met Christus (dankbaarheid).
  2. Versterking van je geloof. Als je Avondmaal viert gebeurt er iets. Door de Heilige Geest laat Hij ons zien dat we uit de macht van de zonde en de dood verlost zijn en dat er vergeving en vrijheid is door het bloed van het Lam. Je kunt het zien als een soort APK van je geloof: het weten en beleven van het offer van Christus. Het is goed om ons dit regelmatig te herinneren door het Avondmaal te vieren.

Iedereen die Jezus Christus van harte liefheeft en een toegewijde volgeling van Hem wil zijn is welkom aan de tafel.

Vanuit het Pesachfeest kunnen we concluderen dat ook kinderen bij deze maaltijd aanwezig waren. Wat betreft het Avondmaal binnen Traject24 ligt de voorbereiding en de keuze om de kinderen aan het Avondmaal te laten deelnemen bij de ouders. Voor ons zijn de kinderen van harte welkom.

Frequentie en vorm

Bijbels gezien is er geen norm hoe vaak je Avondmaal kunt vieren. Voor ons is vier keer per jaar het uitgangspunt. Er zijn veel vormen van vieren te bedenken (met z’n allen in een cirkel staan, in rijen naar voren komen, brood en wijn doorgeven door de rijen heen, in shifts aan een vooraan opgestelde tafel gaan, enz.). Voorlopig is er gekozen om in een halve cirkel/kring te staan in de zaal, met z’n allen. Met als voordeel: met elkaar, gelijktijdigheid van brood en wijn. Het brood wordt aan elkaar doorgegeven, we wachten totdat ieder brood heeft en de predikant geeft leiding aan het eten van het brood. Daarna de wijn op dezelfde manier: ook gelijktijdig.

Speciaal voor

de kinderen

Het is een andere zondag dan wat we gewend zijn…

Avondmaal voor kinderen
Het is een andere zondag dan wat we gewend zijn, we vieren het avondmaal.
Dit lijkt op het laatste avondmaal dat Jezus met zijn vrienden vierde.
Het joodse volk vierde ieder jaar een feestmaaltijd om eraan te denken dat het volk jaren geleden door God is gered van slavernij uit het land Egypte en van de dood. Ook in de tijd dat Jezus op aarde rondliep werd dat feest ieder jaar gevierd. En Jezus vierde dat gewoon met alle mensen mee.
Maar deze keer vierde Jezus het voor het laatst, omdat hij vlak daarna werd gevangen genomen om aan het kruis te sterven.

Jezus wilde met deze maaltijd zeggen dat – net als toen God de mensen heeft gered van slavernij en dood – Hij nu gekomen is om ons te redden om eeuwig met God in alle vrijheid te kunnen leven. Hij gaf zijn lichaam en zijn bloed.
Om ons dit steeds te herinneren en dit te vieren hebben we nu ook een maaltijd met brood en wijn/druivensap. Dat noemen we avondmaal en dat vieren we dan in de kerk.
Als je dit gelooft en je wilt ook bij Jezus horen, dan mag je meedoen met deze maaltijd.