Notitie Pastoraat Traject24 – 2018

Doel van de notitie: Met de invoering van een kringenstructuur binnen Traject24 is het nodig om opnieuw na te denken over hoe we het pastoraat willen vormgeven. Direct doel van deze notitie is om in het bestuur als gespreksstof over dit onderwerp te dienen. Achterliggend doel is om te komen tot het maken van keuzes over nadere vormgeving van het pastoraat.

Definitie pastoraat: Gangbare definities van pastoraat zijn ‘Omzien naar elkaar’ en ‘Herderschap’.

Vormgeving pastoraat: pastoraat kan op verschillende manieren worden vorm gegeven.

Enerzijds is er het omzien naar elkaar van (alle) ‘gewone’ gemeenteleden. Enkele teksten hierbij:
• Kolossenzen 3:16 – …onderricht en vermaan elkaar…
• Romeinen 15:14 – …dat u ook in staat bent elkaar terecht te wijzen…
• Hebreeën 3:12,13 – Zie er dus op toe… dat niemand van u afvallig wordt… maar wijs elkaar terecht…

Anderzijds kan aan het omzien naar elkaar meer georganiseerd vorm worden gegeven. Hierbij moet dan gedacht worden aan huisbezoek c.q. groot-huisbezoek van ambtsdragers (ouderlingen en predikanten) en andere speciale deskundigen. We kennen als tussenvorm het bezoekwerk van pastorale medewerkers. Trouwens ook veel diaconale taken hebben een pastoraal karakter. Enkele teksten hierbij:

• 1 Tessalonicenzen 5:14 – Wij vragen u… diegenen onder u te erkennen die zich op gezag van de Heer ervoor inzetten u te leiden en terecht te wijzen.
• 1 Petrus 5:2 – Hoed Gods kudde, waarover u de verantwoordelijkheid hebt, en houdt goed toezicht…

Overwegingen:
1. We gebruiken de volgende definitie van pastoraat: Omzien naar elkaar.

2. We onderscheiden verschillende soorten pastoraat.
a. Pastoraat voor en door allen
Ieder gemeentelid heeft tot taak elkaar aan te moedigen en te ondersteunen. Deze onderlinge verantwoordelijkheid versterken. Deze vorm van pastoraat wordt vormgegeven door de kringenstructuur. De kringleden onderling dragen zorg voor elkaar waarbij de kringleider/ster een initiërende verantwoordelijkheid heeft. Men ziet er ook op toe dat er bij zowel blijde als verdrietige situaties aandacht wordt gegeven. Bijvoorbeeld bij huwelijk, geboorte, jubilea, ziekte, behalen van diploma, verhuizingen, leden die geruime tijd niet meer in de bijeenkomsten komen, enz.

b. Bijzonder pastoraat
Hierbij is sprake van een soort crisis. Bijvoorbeeld huwelijksmoeilijkheden, huiselijk geweld, overlijden, crisis met kinderen, misbruik.

c. Persoonlijke geestelijke ontwikkeling
Hierbij is sprake van een persoonlijke wens voor diepere geestelijke opbouw. Hierbij kan het gaan over groei in de relatie met God, samen Bijbellezen, verdiepende gesprekken waarbij vertrouwelijke punten aan de orde kunnen komen, dingen waar je mee zit, geloofsvragen, wat het betekent om leerling van Jezus te zijn en dergelijke.
Bij de vormgeving hiervan kan gedacht worden aan kleine eenheden van 2 of 3 mensen (duo’s of triades), waar de deelnemers persoonlijk voor kiezen en zich eraan toewijden. Dit zal vaak voor een bepaalde periode zijn. Dit is een vorm die we nog niet zo goed kennen. Om dit vorm en inhoud te kunnen geven is het waarschijnlijk wenselijk om er enige handreikingen voor te ontwikkelen.

3. Groepen die hier niet onder vallen
a. Mensen die niet deelnemen aan een kring
Deze mensen dreigen gemakkelijk vergeten te worden. Hieronder kunnen ook mensen vallen die speciale aandacht nodig hebben zoals bejaarden, alleenstaanden en dergelijke.
b. Mensen die enkele keren in een bijeenkomst komen
Dit betreft mensen die enkele keren in de bijeenkomst komen maar daarna weer wegblijven. Of mensen die onregelmatig komen. Veelal kennen we de redenen niet waarom deze mensen zijn gekomen, maar ook niet waarom ze weer afhaken of niet toenaderen. Vanuit het verlangen om mensen te bereiken met het evangelie is het jammer om deze contacten zomaar te laten schieten. Ook missen we een kans om te leren. Bijvoorbeeld wat we zouden kunnen verbeteren.

Pastoraat in Traject24

Het Traject24-bestuur heeft in zijn vergadering van december 2018 de ’Notitie Pastoraat’ vastgesteld. Hiernaast vind je de tekst.