Missie

Samen Jezus leren volgen in deze tijd
We willen een warme gemeenschap zijn waar mensen zich thuis voelen, waar ruimte is voor verscheidenheid, voor het stellen van vragen en ontwikkeling. Waar we van en met elkaar leren. Een plek om te vieren dat we niet alleen zijn, maar in Christus Jezus verbonden zijn met God.

Een gemeenschap waar we leven vanuit de vernieuwende en hoopgevende kracht van Gods Geest en waar Christus centraal staat. Een kerk die aansluit bij en zich uitstrekt naar de wereld om zich heen; in inhoud, vorm en in gedrag.
We zijn een protestants-evangelische gemeenschap in Driebergen, onderdeel van de Protestantse Gemeente Driebergen (PGD). Door inhoud en vorm zijn we in kleur onderscheidend. We streven de onderlinge samenwerking met elkaar na, binnen de PGD en met andere geloofsgemeenschappen, omdat we ervan overtuigd zijn dat we als christenen geroepen zijn om vanuit het één-zijn de liefde van Jezus te laten zien (Joh 17: 23).

Visie

De bijbel is onze bron en richtingwijzer. We willen ons erdoor laten raken, eruit leren en erover in gesprek blijven. Gods woord is zo rijk! Als we bij elkaar zijn, delen we deze rijkdom met elkaar. We willen ook een plek zijn om tot rust te komen en vernieuwd te worden. Jezus zegt: “Kom naar Mij als je moe bent. Kom naar Mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen! Ik zal je rust geven.” Juist in deze tijd is het hard nodig om aan de voeten van Jezus te zijn. Daar zullen we ontvangen wat we nodig hebben om het dagelijks leven aan te gaan.

De gemeenschap is een groep mensen die met elkaar in liefde verbonden zijn. Bouwend op Gods overvloedige liefde voor ons, hebben wij liefde voor God en liefde voor elkaar. Jezus zegt in Joh. 13:34: ”Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.” Dit is geen vanzelfsprekendheid, maar een dagelijkse opdracht. We vragen Gods Geest om vernieuwing in ons eigen hart en leven. Door de Geest van God ervaren we Zijn inspiratie en kracht om te leven en handelen vanuit Zijn gezag en om ons in te zetten voor de heelheid van het leven.

Onze kleur is eigentijds. Dat zie je terug in onze bijeenkomsten en activiteiten; de sprekers, actueel taalgebruik en de thema’s die we behandelen. We willen dicht bij de huidige tijd aansluiten, om zo de verbinding te zoeken met mensen buiten deze gemeenschap die ook zoekende zijn naar wie God is. We willen authentiek zijn, echt en eerlijk, daardoor aantrekkelijk voor jonge(re) mensen in het dorp. We zijn een gemeenschap waarin alle generaties welkom zijn en we over generaties heen betrokken zijn bij elkaar. Dit doen we in groot en klein verband zoals kringen. De kringen zijn belangrijk om bij elkaars leven betrokken te kunnen zijn en samen te zoeken naar wat het kennen en volgen van Jezus betekent in je persoonlijk leven.

Strategische uitgangspunten

Balans tussen Boven – Binnen – Buiten
Als kerkelijke gemeenschap zoeken we de verbinding tussen ‘wat van de hemel en wat van de aarde’ is.
• Boven: een christelijke gemeenschap zijn die zich afhankelijk weet van God. We willen Hem eren als Vader, Zoon en Geest en ons door Hem laten raken.
• Binnen: een warme gemeenschap zijn. Wij hebben elkaar lief en dragen zorg voor elkaar. Samen willen we uiting geven aan onze roeping in deze wereld.
• Buiten: een open gemeenschap zijn, die de liefde van God deelt. Vanuit betrokkenheid met mensen in onze omgeving zoeken we naar wegen om Gods liefde en gerechtigheid te delen.
Waarden waarmee we kenbaar willen zijn
In onze identiteit, gedrag en uitingsvormen wil Traject24 uitgaan van de volgende kernwaarden:
– Christus centraal: God – die zich kenbaar maakt in Zijn schepping en de bijbel, in Jezus Christus en de Heilige Geest – willen we als hoogste gezag van ons leven en onze gemeenschap erkennen
– Samen: in relatie met mensen en gemeenschappen om ons heen
– Authentiek: echt en kwetsbaar, niet meer dan we zijn, ons geloof uitleven in ons eigen leven, en in de diversiteit waarin we geschapen zijn.
– Transparant: bereid om ons te laten zien en om verantwoording af te leggen over onze overtuigingen en manier van leven.
– Eigentijds: herkenbaar in deze tijd, kunnen experimenteren, stevig in inhoud en soepel in liturgie.
– Missionair: uitgaande van Gods bedoeling met deze wereld, geleid door de Heilige Geest ons in geloof uitstrekken naar de wereld waarin we leven.

Als je meer wilt lezen over de insteek van Traject24 in de komende jaren, lees dan ons beleidsdocument:

Beleidsplan T24 versie 1.0

 

Jaarthema 2021-2022

Welkom in Gods huis

Toen we als gemeente baden of God ons duidelijk wilde maken waarvoor Hij onze aandacht vraagt (op 14 juni jl.), kwam met name één beeld krachtig naar voren: dat van Psalm 84:1-4, de gemeente als plaats waar God woont. Onze gemeente mag een plek zijn waar kinderen en volwassenen zich thuis voelen bij God en bij elkaar, een ‘plaats’ waar het goed toeven is. Dat lijkt een vanzelfsprekendheid, maar is soms best een uitdaging. Het vraagt een actieve houding die daarop uit is.
Wat hieronder staat is een samenvatting van beelden en associaties die na het gebed verder werden genoemd (niet een exegese van Psalm 84). Het bleek dat de meeste daarvan op de één of andere manier te verbinden zijn aan Psalm 84.
De gemeente is in de eerste plaats de woning van God. Dat betekent dat we Hem de ruimte willen geven. Het gaat erom dat we ons aan Hem toewijden en luisteren naar wat Hij ons te zeggen heeft. Daarachter, zo bleek tijdens de gebedsbijeenkomst, zit het verlangen van God zelf. Hij verlangt naar meer intimiteit met zijn kinderen.
Vervolgens mag de gemeente een plaats zijn waar wij verfrist en gevoed worden. Genoemde beelden die daarbij aansluiten, zijn die van de dorstige en hongerige ziel (Psalm 107:9), leven uit de Bron (Johannes 7:37) en de vrucht die vanzelf groeit door verbondenheid met Christus (Johannes 15:4b).
Welkom zijn in Gods huis, betekent ten slotte dat we welkom zijn bij elkáár. Dat vraagt om actieve toewijding aan elkaar en een liefdevolle houding naar elkaar toe. ‘Ben ik mijn broeders hoeder?’ Ja, dat ben je. In onze verscheidenheid en veelkleurigheid moeten we de eenheid blijven zoeken. Zoals iemand zei: ‘Dat is lastig, maar ook prachtig!’ Welkom in Gods huis!
In het komende seizoen wordt dit thema in de bijeenkomsten en – voor wie wil – in de kringen verder uitgewerkt; in drie blokken van vier. De drie blokken zijn afgeleid van elementen uit Psalm 84 en zijn:
1. Gods grootheid
2. Ons verlangen naar God
3. Verbinden met de ander