Missie

Samen Jezus leren volgen in deze tijd
We willen een warme gemeenschap zijn waar mensen zich thuis voelen, waar ruimte is voor verscheidenheid, voor het stellen van vragen en ontwikkeling. Waar we van en met elkaar leren. Een plek om te vieren dat we niet alleen zijn, maar in Christus Jezus verbonden zijn met God.

Een gemeenschap waar we leven vanuit de vernieuwende en hoopgevende kracht van Gods Geest en waar Christus centraal staat. Een kerk die aansluit bij en zich uitstrekt naar de wereld om zich heen; in inhoud, vorm en in gedrag.
We zijn een protestants-evangelische gemeenschap in Driebergen, onderdeel van de Protestantse Gemeente Driebergen (PGD). Door inhoud en vorm zijn we in kleur onderscheidend. We streven de onderlinge samenwerking met elkaar na, binnen de PGD en met andere geloofsgemeenschappen, omdat we ervan overtuigd zijn dat we als christenen geroepen zijn om vanuit het één-zijn de liefde van Jezus te laten zien (Joh 17: 23).

Visie

De bijbel is onze bron en richtingwijzer. We willen ons erdoor laten raken, eruit leren en erover in gesprek blijven. Gods woord is zo rijk! Als we bij elkaar zijn, delen we deze rijkdom met elkaar. We willen ook een plek zijn om tot rust te komen en vernieuwd te worden. Jezus zegt: “Kom naar Mij als je moe bent. Kom naar Mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen! Ik zal je rust geven.” Juist in deze tijd is het hard nodig om aan de voeten van Jezus te zijn. Daar zullen we ontvangen wat we nodig hebben om het dagelijks leven aan te gaan.

De gemeenschap is een groep mensen die met elkaar in liefde verbonden zijn. Bouwend op Gods overvloedige liefde voor ons, hebben wij liefde voor God en liefde voor elkaar. Jezus zegt in Joh. 13:34: ”Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.” Dit is geen vanzelfsprekendheid, maar een dagelijkse opdracht. We vragen Gods Geest om vernieuwing in ons eigen hart en leven. Door de Geest van God ervaren we Zijn inspiratie en kracht om te leven en handelen vanuit Zijn gezag en om ons in te zetten voor de heelheid van het leven.

Onze kleur is eigentijds. Dat zie je terug in onze bijeenkomsten en activiteiten; de sprekers, actueel taalgebruik en de thema’s die we behandelen. We willen dicht bij de huidige tijd aansluiten, om zo de verbinding te zoeken met mensen buiten deze gemeenschap die ook zoekende zijn naar wie God is. We willen authentiek zijn, echt en eerlijk, daardoor aantrekkelijk voor jonge(re) mensen in het dorp. We zijn een gemeenschap waarin alle generaties welkom zijn en we over generaties heen betrokken zijn bij elkaar. Dit doen we in groot en klein verband zoals kringen. De kringen zijn belangrijk om bij elkaars leven betrokken te kunnen zijn en samen te zoeken naar wat het kennen en volgen van Jezus betekent in je persoonlijk leven.

Strategische uitgangspunten

Balans tussen Boven – Binnen – Buiten
Als kerkelijke gemeenschap zoeken we de verbinding tussen ‘wat van de hemel en wat van de aarde’ is.
• Boven: een christelijke gemeenschap zijn die zich afhankelijk weet van God. We willen Hem eren als Vader, Zoon en Geest en ons door Hem laten raken.
• Binnen: een warme gemeenschap zijn. Wij hebben elkaar lief en dragen zorg voor elkaar. Samen willen we uiting geven aan onze roeping in deze wereld.
• Buiten: een open gemeenschap zijn, die de liefde van God deelt. Vanuit betrokkenheid met mensen in onze omgeving zoeken we naar wegen om Gods liefde en gerechtigheid te delen.
Waarden waarmee we kenbaar willen zijn
In onze identiteit, gedrag en uitingsvormen wil Traject24 uitgaan van de volgende kernwaarden:
– Christus centraal: God – die zich kenbaar maakt in Zijn schepping en de bijbel, in Jezus Christus en de Heilige Geest – willen we als hoogste gezag van ons leven en onze gemeenschap erkennen
– Samen: in relatie met mensen en gemeenschappen om ons heen
– Authentiek: echt en kwetsbaar, niet meer dan we zijn, ons geloof uitleven in ons eigen leven, en in de diversiteit waarin we geschapen zijn.
– Transparant: bereid om ons te laten zien en om verantwoording af te leggen over onze overtuigingen en manier van leven.
– Eigentijds: herkenbaar in deze tijd, kunnen experimenteren, stevig in inhoud en soepel in liturgie.
– Missionair: uitgaande van Gods bedoeling met deze wereld, geleid door de Heilige Geest ons in geloof uitstrekken naar de wereld waarin we leven.

Als je meer wilt lezen over de insteek van Traject24 in de komende jaren, lees dan hier ons beleidsdocument:

Samen Kerk in Driebergen

Op dinsdag 23 april is er een PGD-brede gemeentebijeenkomst. We onderzoeken welke vormen van samenwerking toegevoegde waarde hebben. klik hier voor het document dat we dinsdag de 23e gaan uitwerken.

Eerder hebben jullie al kennis kunnen nemen van de samenvatting van de gemeenteavond van 19 maart. Klik hier voor dit document.