Jaarplan 2019 Traject24 – 16 januari 2019

1. Inleiding

Dit jaarplan geeft een overzicht op hoofdlijnen van de plannen en activiteiten van Traject24 voor 2019. Het is tot stand gekomen met behulp van de inbreng die de gemeente heeft geleverd op de heidag in september 2018 en de avond met jonge gezinnen in oktober 2018. Het bestuur heeft vervolgens nadere besluiten genomen over de prioriteiten voor 2019. Daarmee is rekening gehouden met het feit dat de mensen en middelen beperkt zijn en er dus keuzes gemaakt moeten worden. Er is gekozen voor twee prioriteiten: missionaire roeping en geestelijke groei. Deze worden hieronder toegelicht. Dat neemt niet weg dat alle activiteiten die in het kader van gemeenteopbouw in Traject24 plaatsvinden aandacht en waardering verdienen. Om daaraan recht te doen wordt in dit jaarplan een zo compleet mogelijk beeld geschetst. We hopen met al onze activiteiten bij te dragen aan de missie “Samen Jezus leren volgen in deze tijd”.
Inspiratie voor dit plan vinden we in Johannes 15:5, waar staat: “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen”.

2. Prioriteiten voor ontwikkeling

2.1. Missionaire roeping
Er is veel animo om de missionaire roeping van de gemeente te versterken. We zijn tot de conclusie gekomen dat er langs twee sporen gewerkt zou moeten worden. Het eerste spoor is het versterken van de missionaire roeping van de gemeenteleden. Hoe we dat gaan doen, moet nog worden bekeken. De nieuw opgerichte missionaire werkgroep zal daarbij een grote rol spelen. Het tweede spoor is het aansluiten bij netwerken buiten de gemeente. Dit kan door het creëren van een Pioniersplek, waarvoor contact gezocht is met de landelijke PKN, die mogelijkheden heeft om dergelijke initiatieven te ondersteunen. In de derde plaats zullen we doorgaan met het proberen te zijn van een open gemeente waarin nieuwkomers zich welkom voelen bij de zondagse bijeenkomsten. In de vierde plaats zullen we in enigerlei vorm doorgaan met Alpha, en ook proberen voor degenen die Alpha hebben gevolgd een passend vervolg te bieden.

2.2. Geestelijke groei
Als gemeente willen we recht doen aan de Bijbelse oproep om te streven naar geestelijke groei. Allereerst willen we met elkaar nadenken over wat we daaronder kunnen verstaan, om allerlei misverstanden te voorkomen. We blijven immers gelovigen met vallen en opstaan. Maar we willen wel verdieping zoeken in de Bijbel en de gaven van de Geest. Dat gebeurt op allerlei plaatsen: in de zondagse bijeenkomsten, de kringen, in persoonlijk en gemeenschappelijk gebed, maar ook gewoon in het dagelijks leven als we opmerkzaam zijn op wat God wil doen. Als gemeenteleden proberen we elkaar hierin te bemoedigen.

3. Gemeenteopbouw: overzicht van activiteiten

3.1. Zondagse bijeenkomsten
Er is veel om dankbaar voor te zijn. Elke week mogen we samenkomen in ‘t Hoge Licht om met elkaar God te zoeken en te aanbidden. De diversiteit aan sprekers wordt daarbij door veel mensen op prijs gesteld. Onze eigen voorganger gaat gemiddeld één keer per maand voor. We streven ernaar ruimte te bieden voor creativiteit in de bijeenkomsten, voor getuigenissen en voor aanbidding bij de muziek. Ook willen we ruimte bieden voor initiatieven en verantwoordelijkheid van jonge mensen. In de muziekkeus streven we naar diversiteit qua genre en inhoud om op eigentijdse wijze rekening te houden met de verschillende voorkeuren op muziekgebied, maar ook met het feit dat geloofsbeleving veel schakeringen kent die terugkomen in verschillende soorten liederen.
In de zomerperiode zullen we opnieuw Zomerontmoetingen houden die worden ingevuld door gemeenteleden, wat ook een manier is om ruimte te geven voor persoonlijke getuigenissen.

3.2. Kringen
Traject24 is een gemeente van kringen. Het overgrote deel van de gemeente is actief lid van één van de huiskringen, die dit seizoen het boek Jakobus behandelen. Voor de zomer van 2019 zullen we het seizoen evalueren en nadenken over een nieuw thema en de indeling van de kringen. Er zijn twee ’bijzondere’ kringen, namelijk de jongerenkring en de Alphakring, die een voortzetting is voor degenen die de Alphacursus hebben gevolgd. De kringen zijn belangrijk voor het gesprek rondom de Bijbel, maar ook voor de sociale en pastorale contacten.
Een bijzondere kring is het Mannenontbijt, waarin niet alleen gesproken wordt over vragen rond het man-zijn, maar ook concreet hulp geboden wordt bij praktische alledaagse problemen.

3.3. Kinder- en jeugdwerk
Graag willen we dat kinderen zich in onze kerkgemeenschap welkom voelen; ze verdienen een eigen plek. Het afgelopen jaar mochten we diverse nieuwe gezinnen verwelkomen in onze gemeente. Er zijn daardoor veel (jonge) kinderen in de nevenbijeenkomsten. Er is een eigen programma voor de kinderen in verschillende leeftijdscategorieën tot 12 jaar. Eén keer per maand is er Klokslag12, een programma dat zich in het bijzonder richt op kinderen en ouders die minder bekend zijn met het christelijk geloof. Er is dan ook voor tieners een eigen programma: Lighthouse7. We willen dit jaar ook starten met een gebedsinitiatief voor jonge gezinnen om hen zo te steunen in de opvoeding.
Al vele jaren ’rijdt’ in Driebergen ’De Liedjestrein’, tijdens het seizoen is dit in principe om de twee weken op zaterdag. Het programma is gericht op kinderen in de leeftijd van ongeveer 2-6 jaar. Het is een interactief programma, met veel muziek, een korte vertelling en spel.

3.4. Communicatie
Traject24 heeft een eigen website die actief bijgehouden wordt en een wekelijkse digitale nieuwsbrief voor belangstellenden. Het plan is om in de loop van 2019 een ledengedeelte op de website te introduceren, evenals een ledenapp. Ook is er de ambitie om meer te doen aan externe communicatie, maar daarvoor is versterking nodig van het team.

4. Voorganger en bestuur

In juni 2018 hebben we feestelijk afscheid genomen van onze voorganger Hans Eschbach. Tot onze ontsteltenis bleek korte tijd later dat hij ongeneeslijk ziek is. Als Traject24 zijn we hem veel dank verschuldigd voor de manier waarop hij vanaf de start van Traject24 de rol van parttime voorganger heeft vervuld.
We zijn blij met Hariët Tarpeh die sinds juni als parttime voorganger onze gemeente dient. Omdat haar aanstelling beperkt is tot 0,2 fte is het noodzakelijk dat zij zich concentreert op een beperkt aantal activiteiten. Naast het leiden van de bijeenkomsten (gemiddeld 1x per maand) en bijzonder pastoraat ligt het accent op het missionaire werk. We hopen dat het op termijn mogelijk is haar aanstelling uit te breiden, maar de financiële mogelijkheden hiervoor binnen de PGD zijn thans beperkt.
Het bestuur bestaat per 1 januari uit 10 leden. De taakverdeling is opgenomen in bijgevoegd schema. Er is per 1 januari nog steeds een vacature voor een diaken; daarnaast is er een wens om het bestuur uit te breiden met één of meer mensen in de leeftijd tot 45 jaar, mede vanwege de vacatures die later in het jaar zullen ontstaan.

Traject24-Schema-22nov2018

Wil je het Jaarplan 2019 als pdf-bestand printen of downloaden, dan kan dat via deze link: Traject24-Jaarplan 2019

Missie, Visie, Doelstellingen en Activiteiten – januari 2015

In 2014 is een kleine werkgroep bezig geweest met de ontwikkeling van de notitie ’Missie, visie, doelstellingen en activiteiten’; de werkgroep – bestaande uit Hans Eschbach, Johan de Groot, Frouke Procee, Ineke Polman en Eddy de Pender – nam daarbij het voortouw en betrok het bestuur en via enkele gemeenteavonden de hele groep erbij.
Begin januari 2015 heeft deze notitie zijn definitieve vorm gekregen en kwam daarmee beschikbaar voor iedereen; hij is als pdf hier te bekijken of te downloaden: T24-Notitie-Missie-Visie-Doelen.