Uitgangspunten en visie: Boven-Binnen-Buiten

Traject24 wil in de eerste plaats een christelijke gemeenschap zijn die erop gericht is God de eer te geven die hem, als Schepper en Vader, toekomt. We zijn in liefde gericht op Hem door wie we in het leven zijn geroepen en van wie we afhankelijk zijn. In de tweede plaats zijn we als gemeenschap gericht op elkaar. Wij hebben elkaar lief, omdat God ons samenbrengt en we samen vorm willen geven aan onze roeping in deze wereld. Daarnaast hebben we ook de opdracht de liefde van God uit te dragen in onze omgeving. Vanuit onze bewogenheid met mensen in onze directe omgeving zoeken we naar wegen om Gods liefde en gerechtigheid te brengen op plaatsen waar dat nodig is. Een bijbelvers dat dit goed weergeeft is 1 Johannes 1:3: ‘Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.’ Vanuit onze verbondenheid met God zoeken we verbondenheid met elkaar en met mensen die we in onze gemeenschap welkom heten.

Droom

We leven in Nederland in een maatschappij waar het christelijk geloof een randverschijnsel is geworden. We kunnen er niet van uitgaan dat mensen de weg naar de kerk weten te vinden. Het is daarom essentieel dat een christelijke gemeenschap open en toegankelijk is voor mensen die (nog) niet tot die gemeenschap behoren. De gemeenschap is dus geen instituut of een gebouw, maar een groep mensen die met elkaar in liefde verbonden zijn, liefde voor God en liefde voor elkaar. We worden hierin gestimuleerd door de woorden van Jezus in Johannes 13:34: ‘Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ Dit is geen vanzelfsprekendheid en vraagt veel van ons. Het vraagt dat we leren omgaan met mensen van allerlei slag en pluimage; ook mensen die de nodige deuken hebben opgelopen in hun leven.

Identiteit

De gemeenschap van Traject24 herkent zichzelf in de woorden evangelisch en protestants. Protestants geeft aan dat we aansluiting zoeken bij de geloofstraditie die al eeuwen oud is. Evangelisch houdt in dat we zoeken naar het vormgeven van deze eeuwenoude geloofswaarheden op een manier die herkenbaar is voor mensen die in deze tijd en cultuur leven.
We kiezen er bewust voor om trouw te blijven aan de eeuwenoude geloofstraditie:
– Jezus Christus is Gods Zoon, door wie verzoening mogelijk is.
– De Bijbel is als Gods gezaghebbend Woord, onze bron en richtsnoer.
Tegelijkertijd zoeken we aansluiting bij de evangelische beweging:
– 
Een persoonlijke relatie met Jezus Christus staat centraal.
– 
Het verlangen naar vernieuwing door de werking van de Heilige Geest.
– 
Nieuwe liederen, audiovisuele middelen en drama/toneel tijdens bijeenkomsten.
– 
Kleine groepen als schakel tussen kerkdienst en persoonlijk geloofsleven.

Voor wie?

Een belangrijke activiteit van Traject24 is het organiseren van wekelijkse bijeenkomsten met als motto: ‘Samen Jezus leren volgen in deze tijd’. Het gaat er om Jezus centraal te stellen met een boodschap die relevant is voor en aansluit bij de mensen die de bijeenkomsten bezoeken. Daarbij zoeken we naar vormen met zo weinig mogelijk drempels voor de mensen die komen. Iedereen is welkom. Met de vorm proberen we herkenbaar te zijn voor mensen van deze tijd. Dit komt tot uiting in de muziek, de liederen, de informele sfeer, het taalgebruik en dergelijke.

Hierbij denken we concreet aan de volgende mensen:
• 
Mensen die binnen het huidige aanbod van de christelijke kerken in Driebergen te weinig aansluiting vinden voor hun protestantse én evangelische manier van geloofsbeleving.
• 
Mensen die vanuit hun opvoeding, de christelijke basisschool of kindernevendienst een link hebben met het christelijk geloof, maar op een gegeven moment het contact zijn kwijtgeraakt.
• 
Mensen die qua vormen zich niet thuis voelen in de traditionele kerkdiensten en uitzien naar meer persoonlijke ontmoetingen, waaraan zij actief deelnemen.
• 
Mensen die nog geen verbinding hebben met een kerk en zoeken naar verdieping van hun leven en overwegen het christelijk geloof een kans te geven.

Traject24 tot nu toe

Traject24 is gegroeid uit een initiatief van een aantal leden van de Immanuëlkerk in Driebergen. De aanleiding voor het initiatief was dat er zorgen waren over de toekomst van de kerk. Het lukt de kerk moeilijk om mensen die weinig kerkelijke achtergrond hebben en mensen die meer evangelisch georiënteerd zijn te interesseren en betrokken te houden. Deze groep vindt te weinig aansluiting in een traditionele eredienst en zoekt een andere gemeente of haakt af. Ook jongeren ontgroeien de traditionele vormen.
Met toestemming van de wijkkerkenraad is in juni 2010 gestart met ‘laagdrempelige’ bijeenkomsten (onder de naam Project2010) om 12.00 uur tweewekelijks. Er is een muziekgroep die het zingen begeleidt, er is een spreker van evangelische signatuur, en er is tijd voor verwerking – doorpraten in groepjes en persoonlijke voorbede. De kinderen (leeftijd 0-12/13 jaar) gaan na het zingen naar een eigen ruimte. De bijeenkomsten worden gemiddeld door zo’n tachtig tot negentig volwassenen bezocht. Gemiddeld zijn er 12-15 kinderen in de leeftijd van de basisschool bij de bijeenkomsten.
En er een kleine groep jongeren tussen 12 en 20 die de bijeenkomsten bezoekt.

Momenteel wordt onderzocht op welke manier door middel van huiskringen de gemeenschap versterkt kan worden.

Verdere ontwikkelingen

Traject24 heeft in de afgelopen jaren aangetoond dat er in Driebergen behoefte is aan een evangelisch-protestantse gemeenschap. We zijn nu toe aan een volgende stap: een gemeenschap die herkenbaar en zichtbaar aanwezig is in Driebergen. Vanaf januari 2014 zijn er wekelijkse bijeenkomsten; met een nieuwe naam: Traject24, wèl deel uitmakend van de Protestantse gemeente Driebergen.